-->

اسامی منتخبان مرحله اول مسابقه سوره مبارکه حجرات (استان اصفهان)

اسامی منتخبان مرحله اول مسابقه سوره حجرات :
 مرحله ی دوم 30 بهمن ماه و به صورت یک آزمون چهارگزینه ای از کل کتاب و آنلاین خواهد بود که جزئیات آن اعلام خواهد شد

 

ردیفاستانشهرستانروستانام مدیر/فعال قرآنی
1اصفهاناردستاناحمدآبادمحسن جمالی
2اصفهاناردستاناسلام آبادمعصومه باقری
3اصفهاناردستانامیرآبادخاتمه اکبری
4اصفهاناردستانباب الباغ(درباغ)سید علیرضا طباطبایی
5اصفهاناردستانباقرآبادحسن معصومی
6اصفهاناردستانجنبهفاطمه کامرانی
7اصفهاناردستانسیانک پایینابوالفضل درویش زاده
8اصفهاناردستانعلی آبادفاطمه عظیمیان
9اصفهاناردستانکریم آبادجمیله سلامی زاده
10اصفهاناردستانکسوجمحبوبه دهقانی
11اصفهاناردستانکهیازبتول نیازمند
12اصفهاناردستانگلستان شهید رجاییرضا جمالی
13اصفهاناردستانگونیانلیلا قاسمی
14اصفهاناردستانومکانلیلی سعید نژاد
15اصفهاناردستانومکانزینت کریمی
16اصفهاناردستانومکانام البنین احمدی
17اصفهاناردستانومکانعلی کریمی
18اصفهاناردستانومکانسمیه احمدی ومکانی
19اصفهاناصفهان ارم پشتسمیه بهرامی
20اصفهاناصفهان__سکینه حاتمی رامشه
21اصفهاناصفهانازیرانمریم ملایی کلرتانی
22اصفهاناصفهاناسپارتنرگس احمدی
23اصفهاناصفهاناشکاونداکرم احمدی
24اصفهاناصفهاناشکهرانمجتبی رجبی قورتانی
25اصفهاناصفهانالله آباد (یخچال)فاطمه صادقی
26اصفهاناصفهانباچهصفورا شریفی
27اصفهاناصفهانباقرآبادسفیه حیدری
28اصفهاناصفهانبرکانرسول محمدی
29اصفهاناصفهانبزمفاطمه زهرا صادقی
30اصفهاناصفهانبهارانزهرا عسکری
31اصفهاناصفهانجلمرززهره کاظمی
32اصفهاناصفهانجندانمعصومه عابدی
33اصفهاناصفهانجندان علیاکاظم عباسی
34اصفهاناصفهانجورفهیمه توکلی
35اصفهاناصفهانجوزدانمجید جعفری
36اصفهاناصفهانجیلان آباداشرف سادات قریشی
37اصفهاناصفهانچیریانفاطمه زمانی
38اصفهاناصفهانحاجی آباداکرم ابراهیمی
39اصفهاناصفهانحسین آبادابوالفضل داستانپور
40اصفهاناصفهانحسین آبادطوبی شفیعی
41اصفهاناصفهانحسین آبادفاطمه مطیعی
42اصفهاناصفهانحیدرآبادکوثر بهمنی
43اصفهاناصفهانخارازهرا خالصی
44اصفهاناصفهاندستجردهاجر احمدی
45اصفهاناصفهاندشتیفرحناز رحیمی
46اصفهاناصفهانده کرمآذر آقاجانی
47اصفهاناصفهاندولابآمنه ملایی
48اصفهاناصفهاندیدرانزهرا کمالی
49اصفهاناصفهاندینانلیلا دهقانی
50اصفهاناصفهانرنگیندهعباسعلی خواجه
51اصفهاناصفهانرورانحمیدرضا حاجیان
52اصفهاناصفهانزغمارمعصومه قاسمی
53اصفهاناصفهانسهرانمحمد قاسمی
54اصفهاناصفهانسوسارتاعظم مرادی جوشانی
55اصفهاناصفهانسیچیداود آقاجانی
56اصفهاناصفهانشریف آبادعلی حیدری شریف آبادی
57اصفهاناصفهانشیدانلیلا برهانی
58اصفهاناصفهانطهمورثاتمریم شفیعی
59اصفهاناصفهانفارفانرضوان رحیمی
60اصفهاناصفهانقارنهمحمد حسن داستانپور
61اصفهاناصفهانقلعه اماممرضیه فصیحی دستجردی
62اصفهاناصفهانقلعه شورمعصومه شمس
63اصفهاناصفهانقورتانزهره رحمتی قورتانی
64اصفهاناصفهانکبجواناکرم نیکبخت
65اصفهاناصفهانکبریتمریم حیدری
66اصفهاناصفهانکرچگانمهدیه زمانی
67اصفهاناصفهانکمال آبادصدیقه شریعتی
68اصفهاناصفهانکنجوانزهرا مشهدی
69اصفهاناصفهانکیچیصدیقه محمدی
70اصفهاناصفهانگلستانهمحدثه سادات حسینی
71اصفهاناصفهانمحمدآبادمحدثه حاجی
72اصفهاناصفهانمزرعه عربنجمه دهقانی
73اصفهاناصفهانمنشیانصدیقه غیاثی
74اصفهاناصفهانمهدی آبادافسانه منتظری
75اصفهاناصفهانمورنانرأفت حسین زاده
76اصفهاناصفهانهلارتهمحمود ناظمی
77اصفهاناصفهانیحیی آبادهاجر ابراهیمی
78اصفهاناصفهانیفرانفاطمه محمدی
79اصفهانآران و بیدگل__جنت خاکسار آرانی
80اصفهانآران و بیدگلابوزید آبادانسیه سرافرازی
81اصفهانآران و بیدگلعلی آباد کویراحمد رعایایی
82اصفهانآران و بیدگلفخرهطاهره فخره
83اصفهانآران و بیدگلکاغذیبهنام قربانی
84اصفهانآران و بیدگلمحمد آباد سفید دشتام البنین غفوری
85اصفهانبرخوارحبیب آبادعباسعلی طالبی
86اصفهانبرخوارسینطیبه خدامی
87اصفهانبرخوارمحله اسلام آباد(خورزوق)/شهرمریم زارع
88اصفهانبرخوارمنطقه صنعتی (شهر)زهرا جعفری
89اصفهانبویین و میاندشتارتی جانحمیده مقصودی
90اصفهانبویین و میاندشتآغچهفاطمه کریمی
91اصفهانبویین و میاندشتبلطاقاشرف جهانگیری
92اصفهانبویین و میاندشتتخماقلوفرزانه رفیعی
93اصفهانبویین و میاندشتتیرکرتلیلا معصومی
94اصفهانبویین و میاندشتحسین آبادزهرا ابراهیمی
95اصفهانبویین و میاندشتخلیلیحمیده بهادری
96اصفهانبویین و میاندشتقره بلطاقعفت بهارلو
97اصفهانبویین و میاندشتقلعه اخلاصملیحه آسترکی
98اصفهانبویین و میاندشتماربرسکینه حیدری ماربری
99اصفهانبویین و میاندشتمحله شش جوانزهره خلیلی شش جوانی
100اصفهانبویین و میاندشتمعصوم آبادمعصومه مرشدی
101اصفهانبویین و میاندشتمیرآبادفاطمه موسی خانی
102اصفهانبویین و میاندشتهدانکبری بهرامی
103اصفهانبویین و میاندشتهندوکشفاطمه محمد شریفی
104اصفهانتیران وکرونآب پونهکبری عرب
105اصفهانتیران وکرونتندرانمریم یوسفی
106اصفهانتیران وکرونحسن آباد ابریزهزهرا یزدانی
107اصفهانتیران وکروندولت آباد اعظم عباسی
108اصفهانتیران وکرونفضل آبادمرتضی یزدانی
109اصفهانتیران وکرونقاسم آبادمجید یزدان شناس
110اصفهانتیران وکرونقره تپهفهیمه مهدوی
111اصفهانتیران وکرونکردسفلیمجتبی محبی
112اصفهانتیران وکرونمحمدیهمریم هاشم پور
113اصفهانتیران وکرونمهدی آبادعباس جهانبخش
114اصفهانتیران وکروننسیم آبادرسول صائبی
115اصفهانتیران وکرونورپشتزهر ه هژبری
116اصفهانچادگانانالوچهفاطمه رحمانی
117اصفهانچادگانحجت آبادحدیثه صفری
118اصفهانچادگانقرقرمژگان قره داغی
119اصفهانچادگانکمیتکاکرم بیاتی
120اصفهانچادگانمعروف آبادزهرا مرادی
121اصفهانچادگانمعروف آبادفردوس میرزایی
122اصفهانخمینی شهرتیرانچیقدرت الله سلطانیان
123اصفهانخوانسار__نسرین محمد خانی
124اصفهانخوانسارتجرهفاطمه خصالی
125اصفهانخوانسارحاجی آبادزهرا بهرامی
126اصفهانخوانساردوشخراطصفیه صادقیان
127اصفهانخوانسارسنگ سفیدنسرین صالح خانی
128اصفهانخوانسارکهرت اسماعیل خوب رو
129اصفهانخوانسارلایجندسمیه رشیدی
130اصفهانخوانسارمحله وادشتمعصومه دهاقین
131اصفهانخور و بیابانک__فاطمه افضل
132اصفهانخور و بیابانک__سکینه زرگر
133اصفهانخور و بیابانک__سمیه ایرجی
134اصفهانخور و بیابانک__صفیه سادات آل دادوود
135اصفهانخور و بیابانک__عالیه علیخانی
136اصفهانخور و بیابانک__فاطمه رحمانی
137اصفهانخور و بیابانک__زهرا عسکری
138اصفهانخور و بیابانک__فاطمه عسکری
139اصفهانخور و بیابانکابراهیم آبادمبارکه راجی
140اصفهانخور و بیابانکایراجفاطمه کاشف
141اصفهانخور و بیابانکبیاضهزهرا سادات هاشمی
142اصفهانخور و بیابانکچاه ملکتمیمه سلمان
143اصفهانخور و بیابانکمهرجانپریسا اقبال
144اصفهانخور و بیابانکهفتمانزهرا اشرف
145اصفهاندهاقانپودهغلامحسین شعبانی
146اصفهاندهاقاندزجزهرا هاشمی
147اصفهاندهاقانقمبوانمحسن کریمی
148اصفهاندهاقانقمیشلوخدیجه داتلی
149اصفهاندهاقانقههمعصومه خضری
150اصفهاندهاقانقههسکینه چلمقانی
151اصفهاندهاقانکرهفاطمه ذوالفقاری
152اصفهانسمیرماسلام آباد آغداشنازیلا ایمانی
153اصفهانسمیرمآب گرمکفاطمه امیری
154اصفهانسمیرمآغداشمینا طاهری
155اصفهانسمیرمبارندعلیامحمد رضا بختیاری
156اصفهانسمیرمبی بی سیدانسیده فاطمه موسوی
157اصفهانسمیرمبیدهمژگان نیکبخت
158اصفهانسمیرمپیراسفنهمهرنوش کریم نژاد
159اصفهانسمیرمتل محمدعلی بختیار
160اصفهانسمیرمجلال آبادافسانه انصاری
161اصفهانسمیرمچشمه رحماننازنین بازیار
162اصفهانسمیرمچشمه سردنسرین بهرامی
163اصفهانسمیرمچهارراهسیده زینب موسوی
164اصفهانسمیرمحاجی آبادبیت الله کریمی
165اصفهانسمیرمحسین آبادشهربانو مهدی پور
166اصفهانسمیرمخاکدانهسهراب نصیری
167اصفهانسمیرمدنگزلوسید زینب موسوی
168اصفهانسمیرمده نساعلیاحسن علی رستمی
169اصفهانسمیرمدورگان علیا (دورجان)سهیلا بختیار
170اصفهانسمیرمدولت قرین علیاحسینعلی قرقانی
171اصفهانسمیرمدیلینرگس احمدی قراچه
172اصفهانسمیرمرهیزسیده فاطمه مختاری
173اصفهانسمیرمرودآبادمینا جاویدی
174اصفهانسمیرمسرچقاسفلیشهین اصلانی
175اصفهانسمیرمصادق آبادالهام عوضی
176اصفهانسمیرمضرغام آبادسمیرا عزیزنژاد
177اصفهانسمیرمعرب شاه(عرب آباد)هاجر عبدالی
178اصفهانسمیرمفتح آبادطیبه نادری
179اصفهانسمیرمقلعه قدمزهرا عباسی
180اصفهانسمیرمکاسگان سفلیذبیح الله رزمی فرد
181اصفهانسمیرمکره دانمهدیه بابایی
182اصفهانسمیرمکزنسیروس خجسته زاد
183اصفهانسمیرمکیفته شهید حسینیسید احمد موسوی
184اصفهانسمیرمگرموکعلی قرقانی
185اصفهانسمیرمگل افشانحمیده ثاقب پور
186اصفهانسمیرمگنجگانرودابه آقائی
187اصفهانسمیرمماندگانخدیجه سبحانی
188اصفهانسمیرممروکاسفندیار نره ای
189اصفهانسمیرممهر آبادفاطمه نادری
190اصفهانسمیرممهرگردسمانه قرمزی ده
191اصفهانسمیرممهرگردفاطمه محمد رضایی
192اصفهانسمیرممولاقلیماه بس امیری
193اصفهانسمیرمنظرآبادمهرانگیز رحمانی نژاد
194اصفهانسمیرمنقلسیده مریم موسوی
195اصفهانسمیرمنورآباداسماعیل طاهرزاده
196اصفهانسمیرمنورآبادالهام حق شناس
197اصفهانسمیرمهستصفورا دست باز
198اصفهانسمیرمورقمحمد علی حمزوی
199اصفهانسمیرمورقدکتر آیت الله سهرابی
200اصفهانشاهین شهرومیمه__زهره قربانی سینی
201اصفهانشاهین شهرومیمه__مریم یاقوتی
202اصفهانشاهین شهرومیمه__الهام کاظمی
203اصفهانشاهین شهرومیمه__معصومه زارعی
204اصفهانشاهین شهرومیمه__سمانه نادیان
205اصفهانشاهین شهرومیمهازانسارا اقدامی
206اصفهانشاهین شهرومیمهجهادآباداعظم خسروی
207اصفهانشاهین شهرومیمهخسرو آبادفاطمه گله دار
208اصفهانشاهین شهرومیمهسهفاطمه کارگر
209اصفهانشاهین شهرومیمهلوشابمریم میرزایی
210اصفهانشاهین شهرومیمهمسکن مهرمعصومه زینلی
211اصفهانشاهین شهرومیمهموتهفرشته توکلی
212اصفهانشاهین شهرومیمهمورچه خورتمعصومه میرزا آقاجانی
213اصفهانشاهین شهرومیمهوزوانریحانه خدا کرم
214اصفهانشاهین شهرومیمهوندادهفاطمه عابدی
215اصفهانشهرضاباغ سرخربابه مولوی
216اصفهانشهرضابوانعلی اکبر قربانی
217اصفهانشهرضادهکطاهره بن داروزی زنگنه
218اصفهانشهرضازیارتگاهطاهره سعیدی
219اصفهانشهرضاقوام آبادمعصومه نجفی
220اصفهانشهرضامسینهنرجس نجفی سولاری
221اصفهانشهرضامقصودبیکشیرین جهانبانی
222اصفهانشهرضامیرآبادساره شمس
223اصفهانشهرضاوشارهمریم فرزانه
224اصفهانشهرضاولندانپروانه سعیدی
225اصفهانفریدنازون بلاغسمیه شتابی
226اصفهانفریدنبادجانسمیه بهارلو
227اصفهانفریدنخویگان سفلیرویا سواد کوهی
228اصفهانفریدنداران(شهر)زینب سادات موسوی
229اصفهانفریدنداران(شهر)شهربانو دوستی
230اصفهانفریدندرختکمعصومه صادقی
231اصفهانفریدندره بیدمجتبی میرزایی
232اصفهانفریدندهقطاهره دهخدایی
233اصفهانفریدنسفتجانسید محمد حسینی
234اصفهانفریدنسینگردسمیه قاسمی اسکندری
235اصفهانفریدنعادگانشهربانو دوستی
236اصفهانفریدنقفرنرگس نوروزی
237اصفهانفریدنقلعه ملکطاهره جعفری جوزدانی
238اصفهانفریدنقودجانکفاطمه سوادکوهی
239اصفهانفریدنگنجهفاطمه حبیبی
240اصفهانفریدنمحله آشجردزهرا رحیمی
241اصفهانفریدننماگردنرگس عبداللهی
242اصفهانفریدونشهراسلام آباد مرضیه کوخایی
243اصفهانفریدونشهربادجانمریم محمدی
244اصفهانفریدونشهربزمهمریم سادات طهماسبی
245اصفهانفریدونشهرچغیورتفاطمه سپیانی
246اصفهانفریدونشهرخلیل آبادجمیله خلیلی
247اصفهانفریدونشهرده سورسفلیمعصومه رضایی
248اصفهانفریدونشهردورکزیبا میرزایی
249اصفهانفریدونشهرسرداب سفلیفاطمه شیاسی
250اصفهانفریدونشهرسروش جانلیلا ملیانیان
251اصفهانفریدونشهرسنگبارانمریم جوزی
252اصفهانفریدونشهرمصیرراضیه چرمی
253اصفهانفریدونشهرمکدین علیاسید ابراهیم افتاده(موسوی)
254اصفهانفریدونشهرمیلاگردعطیه خواجه زاده
255اصفهانفریدونشهرنهضت آبادزهرا یسلیانی
256اصفهانفلاورجاناردال و صفی آبادمریم سقایی
257اصفهانفلاورجاناسفهرانفرحناز محمدی
258اصفهانفلاورجانبجگردزهرا حدادی
259اصفهانفلاورجانبجگردمرضیه سهرابی
260اصفهانفلاورجانبندارتزهره بابایی
261اصفهانفلاورجانبوستانزهرا زارع لارگانی
262اصفهانفلاورجانپلارتصغری محمدی
263اصفهانفلاورجانتمندگاناکرم ابراهیمی
264اصفهانفلاورجانجولرستانفاطمه سهرابی
265اصفهانفلاورجانچم رودزهرا دهقان
266اصفهانفلاورجاندارگانزهرا توکلی
267اصفهانفلاورجاندستناطیبه عزیزی
268اصفهانفلاورجاندشتچیزهره جمشیدی
269اصفهانفلاورجانرارامهناز توکلی
270اصفهانفلاورجانسهر و فیروزانزینب موسوی
271اصفهانفلاورجانسیاه افشار سیمرا کشاورز
272اصفهانفلاورجانطاداکرم صالحی طادی
273اصفهانفلاورجانعلی آبادفاطمه امامی
274اصفهانفلاورجانفیلرگانسمیه اسحاقی
275اصفهانفلاورجانکروجسمیه قربانی شرودانی
276اصفهانفلاورجاننرگانهاجر ابراهیمی
277اصفهانکاشانازرانمهری غنمی آزرانی
278اصفهانکاشانازوارمحمد خیبری
279اصفهانکاشانبرز آبادحسین برادران
280اصفهانکاشانسادیان مرقمحمد علی ابراهیمی
281اصفهانکاشانعلی آبادفاطمه سادات هاشمی
282اصفهانکاشانکلهحسین برادران
283اصفهانکاشانویدوجازهرا محسنی
284اصفهانگلپایگانسعیدآبادمعصومه مهدوی پور
285اصفهانگلپایگانفقستاناحمد رضا سالاری
286اصفهانلنجانپرکستانمرضیه نوری
287اصفهانلنجانجعفرآبادفاطمه اکبری
288اصفهانلنجانچم آسمانسودابه دهقانی
289اصفهانلنجانچم پیرخسرو دهقانی چم پیری
290اصفهانلنجانچم تقیمعصومه مختاری
291اصفهانلنجانچم طاقسمیرا محمدیان
292اصفهانلنجانچم علیشاهزهرا شیروانی
293اصفهانلنجانچم یوسفعلیمرضیه نوروزی
294اصفهانلنجانخشوییهعباس رحیمی خشوئی
295اصفهانلنجاندورکفاطمه محمدی دورکی
296اصفهانلنجانرحمت آبادعبدالرضا صالحی
297اصفهانلنجانزرد خشوییهاکرم محمدی
298اصفهانلنجانزمان آبادسمیرا عطایی
299اصفهانلنجانسعیدآبادبهاره طاهری
300اصفهانلنجانسیبهمحسن رنجبر
301اصفهانلنجانشورجهعلی هاشم زاده
302اصفهانلنجانصادق آبادزهرا فرهمند
303اصفهانلنجانقلعه آقامریم صدیقی
304اصفهانلنجانکچوییهاحمد رضا یزدانی
305اصفهانلنجانکرچگانغلامحسین مختاری
306اصفهانلنجانکلیشاد رخعلی محمد کریمیان
307اصفهانلنجانمبارک آبادراضیه اسماعیلی
308اصفهانلنجانهاردنگبیت الله موسایی هاردنگی
309اصفهانمبارکهابروسمیه ستاری
310اصفهانمبارکهاکبرآبادصغری الوندی
311اصفهانمبارکهبارچانزهرا شجاعی
312اصفهانمبارکهباغ ملکبهناز موسوی
313اصفهانمبارکهبروزادسمیه کریمی
314اصفهانمبارکهجوهرستانالهام بهرامی
315اصفهانمبارکهحسن آباد تنگ بیدکانمریم ابراهیمی
316اصفهانمبارکهده سرخزهرا چوپانی
317اصفهانمبارکهزودانزینب حاتمی
318اصفهانمبارکهسورچه بالاکبری قاسمی
319اصفهانمبارکهقلعه بزی(حسن آباد)فهیمه نجفی
320اصفهانناییناسدآبادمحبوبه اسدی
321اصفهانناییناوشن علیاعلی اوشنی
322اصفهاننایینجزن آبادحسین تجلی
323اصفهاننایینسهیلمصطفی عامری سهیلی
324اصفهاننایینفودازهادی فودازی
325اصفهاننایینمزرعه اماممحسن ظهرابی
326اصفهاننایینمظفرآبادناهید مظفری
327اصفهاننایینمهرادرانمهدی فروتن
328اصفهاننایینورپای علیاسعید عابدین نژاد نائینی
329اصفهاننجف آباداشنمحمد محبی اشنی
330اصفهاننجف آبادجلال آبادلیلا کافی موسوی
331اصفهاننجف آبادحسین آبادفرشته باقری
332اصفهاننجف آبادخیرآباداعظم سلطانی
333اصفهاننجف آباددمابمریم میرزایی
334اصفهاننجف آبادرحمت آبادبی بی مهدیان
335اصفهاننجف آبادگلدرهفاطمه صالحی
336اصفهاننجف آبادهسنیجهفهیمه صادقی هسنیجه
337اصفهاننجف آبادهمت آباداسماعیل صالحی
338اصفهاننطنزابیازنآزاده خدادادی ابیازنی
339اصفهاننطنزابیانهپروانه خدادادی ابیازنی
340اصفهاننطنزاریسماناشرف بادی زاده
341اصفهاننطنزاسفیدانمریم اسفیدانی
342اصفهاننطنزتکیه سید محسن فاطمی
343اصفهاننطنزجزنسحر ابراهیمی
344اصفهاننطنزسر آسیابهاجر مشربی
345اصفهاننطنزفمیمهدی صحرایی
346اصفهاننطنزمتین آبادمهدی حسین زاده
347اصفهاننطنزناحیه کشهمعصومه قاسمی

درباره ما

این مركز تحت پوشش مجمع خیرین قرآن و عترت استان اصفهان به منظور آموزش، مشاوره، توان افزايي و هم افزايي مربیان قرآني راه اندازی شده است.

با توجه به تجربيات و اقداماتي كه از سال 1392 بدست آمده و بيش از 3000 نفر مدير و مربي قرآني از 29 استان كشور با اين مجموعه ارتباط داشته اند اميد است اين مركز مشاوره در خدمت به خانه هاي قرآني استان اصفهان بتواند سهم اندكي در توسعه فرهنگ و معارف قرآن كريم و عترت بردارد.

تماس با ما

آدرس مجمع خیرین قرآن وعترت اصفهان:

اصفهان،خیابان عسگریه،فلکه دشتستان،دشتستان شمالی،بن بست فروردین،پلاک217

کد پستی : 8199773331

شماره تماس: 60-35676859 031

پست الکترونیک

 

header

مجمع خیرین قرآن و عترت استان اصفهان

سایت احسن الحدیث

redirect

ورود به ستاد اجرائی قرآنی احسن الحدیث

 

خلاصه ای از سایت

ستاد  قرآنی احسن الحدیث (مرکز نشر معارف قرآن و نهج البلاغه اصفهان) از سال 1387 با هدف توسعه و نشر تفسیر قرآن کریم در سراسر کشور  آغاز به کار نمود و به حمد خداوند منان با پشتوانه عظیم الهی و ​دعای چهارده معصوم علیهم السلام وبا همکاری مراکز بزرگ قرآنی در سطح کشور بخصوص مهد قرآن، جامعه القرآن، دارالقرآن الکریم و حوزه های علمیه و ...  با حمایت چند تن از خیرین گرانقدر گام‌های بلندی را در زمینه انتشار آثار تفسیری قرآن کریم بخصوص آثار مفسر اندیشمند و فرزانه دکتر محمدعلی انصاری با روش برگزاری مسابقات تفسیری  برداشته است و توانسته بیش از حدود هفتصد هزار نفر را بطور مستقیم در این مسابقات سازماندهی نماید و قریب یک هزار و دویست جایزه کمک هزینه کربلا و مشهد مقدس را برای برگزیدگان در این مسابقات تأمین و پرداخت نماید.

جهت اطلاعات بیشتر کلیک فرمایید...

 

 

 

سایت روستانت

redirect

ورود به سایت

بنیاد خیریه خواجه نصیر طوسی که با شماره 25509 در اداره ثبت شرکت ها و با شماره مجوز  187877/83/8/1 در وزارت کشور به ثبت رسیده است با هدف کمک به رفع محرومیت از مناطق محروم کشور و با اولویت روستاهای کشور تاسیس گردیده است.جهت اطلاعات بیشتر کلیک فرمایید...

 

 

سایت موسسه بیان هدایت نور

redirect

ورود به سایت

 

پایگاه اطلاع رسانی و آرشیو کلیه آثار و محصولات استاد مفسر دکتر محمدعلی انصاری.

 

سایت مجمع خیرین قرآن و عترت استان اصفهان

redirect

ورود به سایت

خلاصه ای از سایت

این موسسه باهدف ارزشمندتوان افزایی مسئولین،مربیان وفعالین قرآنی سراسرکشوربه همت عالی فرهیختگان قرآنی استان درنیمه دوم سال  1392تأسیس شد.

برنامه هاوچشم اندازموسسه:

  • حمایت ویژه آموزشی ازموسسات وخانه های قرآنی
  • حمایت وپشتیبانی آموزشی وعلمی ازمراکزونهادهای فرهنگی وهرگونه فعالیتی که درجهت احیاءوارتقاءفرهنگ قرآنی غیردولتی وگسترش مذهب برحق جعفری وحمایت معنوی وعلمی درجهت ایجادتشکلهای خیرین قرآنی دراستان اصفهان ونقاط محروم ومستعدکشوروبرقراری سازوکارهای حمایتی مرتبط جهت نشرفرهنگ ومعارف قرآن به خصوص درمناطق محروم کشور  
  • اشاعه فرهنگ قرآنی ونهج البلاغه و صحیفه سجادیه وعلوم اهلبیت علیهم السلام ازطریق توسعه فعالیتهای قرآنی درمساجدوکانونهای فرهنگی قرآنی سراسرکشور

جهت اطلاعات بیشتر کلیک فرمایید...

 

سایت کاراوب

redirect

ورود به سایت

خلاصه ای از سایت

سایت کاراوب، سامانه جامع اشتغال و کارآفرینی توسط بخش مدیریت پایگاه اطلاع رسانی خیریه های کشور طراحی و پیاده سازی شده است. لازم به توضیح است بعد از بهره برداری از سایت پایگاه اطلاع رسانی خیریه های کشور (www.khairieh.ir) به دلیل اهمیت توسعه اشتغال و کارآفرینی در کشور عزیزمان و تقاضاهای وصول شده به مدیریت پایگاه مزبور به این نتیجه رسید که با استفاده از بانک اطلاعات موجود در سایت و سایر اطلاعات و جمع آوری کلیه مبانی که در خصوص اشتغال و کارآفرینی امکان دستیابی آن وجود دارد اقدام، و در این سایت بنام کاراوب karaweb.ir متعلق به خیریه شهید محمد گلشیرازی برای بهره برداران بارگزاری شود.

جهت اطلاعات بیشتر کلیک فرمایید...

سایت بنیاد صحیفه سجادیه

redirect

ورود به سایت

خلاصه ای از سایت

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 زیر نظر مجمع خیرین قرآن و عترت استان اصفهان تاسیس گردید. امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

جهت اطلاعات بیشتر کلیک فرمایید...