-->

مطالعه قابلیت های سازمان های مردم نهاد بومی دین محور در حل چاش های پیش روی توسعه اجتماع محور روستایی

(مورد مطالعه : گروه جهادی طلاب عباد)

 

دانلود مقاله + PDF